ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

:: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   

- ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาศที่ 1)
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนกอก หมู่ที่ 8
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านปลักอีแรต หมู่ที่ 1

- โครงการเสริมถนนดิน บ้านหนองมะเขือใหญ่  หมู่ที่ 5
- ขุดดินกันแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ (ป่าชุมชน) บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 15 

- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก  บ้านมาบป่าแดง หมู่ที่ 11  ไปบ้านหนองคลอง หมู่ที่ 17
- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านดงหลบ  หมู่ที่ 7 ไปตำบลโนนยอ- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนกอก หมู่ที่ 8
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านปลักอีแรด หมู่ที่ 1 
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 22 
- กอสรางประปาหมู่บาน แบบผิวดิน ขนาดใหญ  บานปลักอีแรต หมู ที่ 1 
- ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านโนนกอก หมู่ที่ 8
- ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านปลักอีแรต หมู่ที่ 1
- ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 22
- ขุดรองระบายน้ํา ถนนสายบานใหม สามัคคี หมู่ที่  15
- ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบานปลักอีแรต หมู่ที่  1 เชื่อมบานหนองแสงพัฒนา หมู่ที่  18
- ปรับปรุงถนนหินคลุก (สายบานใหมสามัคคี หมู่ที่  15 เชื่อมทับเขมร)

ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบานสี่เหลี่ยม หมู่ที่  2 เชื่อมบานมาบปาแดง หมู่ที่  11) 
- ปรับปรุงถนนหินคลุก บานโนนวัดหมู่ที่  14 (ซอยหลังหมู่บาน)
- ปรับปรุงถนนหินคลุก (สายบานหนองคลอง หมู่ที่  17 เชื่อมบานมาบปาแดง หมู่ที่  11) 
- ปรับปรุงถนนหินคลุก (สายบานหนองคลอง หมูที่ 17 เชื่อมตําบลโนนรัง)
- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านมาบป่าแดง หมู่ที่ 11
- โครงการซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านเขว้ ตำบลโนนยอ จำนวน 2 จุด

- โครงการซ่อมแซมถนนดิน สายบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 15 ไปป่าสาธารณะประโยชน์ จำนวน 3 สาย

- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านช่องแมว หมู่ที่ 3 ตำบลช่องแมว เชื่อมหัวผักหนาม

-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจาน-บ้านดงหลบหมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 7 

-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจาน-บ้านดงหลบ
หมู่ที่ 9  - หมู่ที่ 1
  
  - โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 งวดที่ 1 กองการศึกษาฯ
  - โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจาน-บ้านดงหลบ (หมู่ที่ 9 บ้านหนองจาน-หมู่ที่ 11 บ้านมาบป่าแดง)
   - จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยไปโรงเรียน)
บ้านหนองมะเขือใหญ่ หมู่ที่  5

                        <<อ่านเพิ่มเติม


ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.110837