ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย เพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอยามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของ ประกาศเทศบาลตำบลช่องแมว เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)หมู่ ๑,๒ ตำบลช่องแมว ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ ประกาศเทศบาลตำบลช่องแมว เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)หมู่ ๓ ตำบลช่องแมว ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง ภาษี ขั้นตอนการร้องทุกข์ ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต แผนการป้องกันการทุจริต4ปี(2561-2564)เทศบาลตำบลช่องแมว A ความรู้เรื่องความดันโลหิตสูง บทความเรื่องความดันโลหิตสูง A ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลช่องแมวจัดทำบทความให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า A วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๒ วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี กระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลช่องแมว ได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดทำข่าวสารวันงดสูบบุหรี่โรค ๒๕๖๒ ให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.009973