ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
ภาษี ขั้นตอนการร้องทุกข์ ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต แผนการป้องกันการทุจริต4ปี(2561-2564)เทศบาลตำบลช่องแมว A ความรู้เรื่องความดันโลหิตสูง บทความเรื่องความดันโลหิตสูง A ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลช่องแมวจัดทำบทความให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า A วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๒ วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี กระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลช่องแมว ได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดทำข่าวสารวันงดสูบบุหรี่โรค ๒๕๖๒ ให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม A ขอรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2560 รายงานเงินสะสมในทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2560 A แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 A กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.008719