ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
แผนการป้องกันการทุจริต4ปี(2561-2564)เทศบาลตำบลช่องแมว ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่ว ขององค์กร A ความรู้เรื่องความดันโลหิตสูง บทความเรื่องความดันโลหิตสูง A ความรู้เรื่องความดันโลหิตสูง บทความเรื่องความดันโลหิตสูง A ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลช่องแมวจัดทำบทความให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า A วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๒ วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี กระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลช่องแมว ได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดทำข่าวสารวันงดสูบบุหรี่โรค ๒๕๖๒ ให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พรบ.เทศบาล พรบ.บริหารงานบุคคล
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.009311