ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล


พนักงานจ้างเทศบาลเทศบาลตำบลช่องแมว

 

สำนักปลัด  กองคลัง  กองช่าง   กองการศึกษา กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม  กองสวัสดิการสังคม 
           

 นางทัศนีย์  แท่นทอง

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายดเรศ  มีทรัพย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 

นายวุติศักดิ์  ม่วงชูอินทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวฐิมาภรณ์  อันทะยัน

ผู้ดูแลเด็ก 

 

 นางสาววันเพ็ญ  ดีเรือน

ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

 

นางสาวจารุวรรณ  จันทินมาธร

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

 

           

 นายสันติ  ลาทวี

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวอุไรวรรณ  เนียนไธสง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

 นายศักดิ์ศรี  น้อยหมากหญ้า

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 นางสาวสุพัตรา  สุขสมกลาง

ผู้ดูแลเด็ก

   
           

นางสาวศุภลักษณ์  เหลืองรุจินันท์

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 

นางสาวมยุรี  พงษ์พิมาย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 นายชาญเมธี  ศรีหาชาลี

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางเบ็ญจา  ดินไธสง

ผู้ดูแลเด็ก 

   
           
 

นางสาวนิรมล  ปัตตายะโส

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายภัลลภ  พงษ์พิมาย

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางวิไลลักษณ์  ขอพิมาย

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

   
           

นางสาวนิภาพร  โพธิ์เจริญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นายทศวรรษ  มิสา

พนักงานทั่วไป

นางสาวพรพิมล  พิมละมาศ

ผู้ดูแลเด็ก

   
           

 นางณัฐวิภา  แดงเรืองรัมย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 นางสำเนาว์ ลาทวี 

คนสวน

 นางดวงเดือน  มีเกาะ

ผู้ดูแลเด็ก

   
           

นายนัตถิ  พงษ์พิมาย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   

นางสาวอัมพรศิริ  สีทา

ผู้ดูแลเด็ก

 

   
           

นายธวัชชัย  คุ้มทั่ว

พนักงานขับรถน้ำ

   

นางสาวสุภัสสร เม่าริด

ผู้ดูแลเด็ก

   
           

นายธวัชชัย  อุตตะมัง

พนักงานขับรถยนต์

   

นางสาวชฏาพร  ร่มเย็นรัมย์

ผู้ดูแลเด็ก

   
           

 นายนิยม  ลาสูนย์

พนักงานขันรถยนต์

   

 นางสาวปิยะมาศ  เตชะแก้ว

ผู้ดูแลเด็ก

   
           

นายประภาส  พันไธสง

ภารโรง

   

นางสาวณัฐริณีย์  แย้มศรี 

ผู้ดูแลเด็ก

   
           

นางไพรศรี  อ่อนคำ

แม่บ้าน

   

นางสาวสุดารัตน์ อ่อนมิ่ง

ผู้ดูแลเด็ก

   
     

   
     

นางสาวสุนิสา  แนวไธสง

ผู้ดูแลเด็ก

   
         
     

นางสาวทรรศนีย์  สถานรัมย์

ผู้ดูแลเด็ก

   
         
     

นางสาววิจิตรา  หาสุนโม

ผู้ดูแลเด็ก

   
           
     

นายจักรี  แย้มศรี

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

   
           
     

นางสาวศุภนิดา  เสี่ยงวิฐาน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

   
           
     

นางสาวโกศล  ศิลา

พนักงานทั่วไป

   
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.019879