ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

ข้าราชการประจำเทศบาลตำบลช่องแมว

 

 
 

 นางสาวขนิษฐา  แก้วภูมิแห่

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลช่องแมว

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

 

 

สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและ สิ่งเเวดล้อม กองสวัสดิการสังคม
   

พันจ่าเอกสรศักดิ์ พัดพิมาย

     หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

      (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)          

 

นางสาวอรอุมา  โครตศรี

    ผู้อำนวยการกองคลัง

         (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)           

 

นายอนุลักษณ์  โคจร

นายช่างโยธา ชำนาญงาน 

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายจักรวุฒิ  ขาวสุข

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองสวัสดการสังคม

รักษาราชการแทน   

 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 

เเละสิ่งเเวดล้อม 

 นายสมคิด  มาตรา  

     ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)     

 

     

จ่าเอกวินัย ขอพิมาย

หัวหน้าฝ่ายป้องกันเเละรักษา    ความสงบ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวคัทลียา  อินทร์แป้น

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

 

 

นายนิวารัตน์  ฤทธิ์ไธสง   

นายช่างโยธา ชำนาญงาน 

 

 

 นางพันนิภา  ฤทธิ์ไธสง

ครู คศ. 1

 

 

 นางสาวณัฐพัชร์  ณ ระนอง

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

         

     จ่าเอกอนันตสิทธิ์ จงห่อกลาง       นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 

 

 

 

นางสาวอรุณี  เจียมใจ

ครู ค.ศ.๑

   
           

 นายยุทธชัย  โพธิ์มะฮาด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการ

   

 นางศิริรักษ์  พันธ์อินทร์ป้อ

ค.ศ.๑

 

   

         
จ่าเอกประพันธ์ นิลวรรณ์
เจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
   

 นางสมบัติ  ชารีคง

ค.ศ.๑

   
     

   

         สิบเอกสุทัศน์  มากศรี            เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา   สาธารณภัย ปฎิบัติงาน

   

นางณัจยา  ทวยหา

ครู ค.ศ.๑

   
           
     

นางเบญจพร  ประกอบสำเนียง

ครู ค.ศ.๑

   

 

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.010701