ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

ข้าราชการประจำเทศบาลตำบลช่องแมว

 

นายบุญมา  ศรีนวกะตระกูล  

ปลัดเทศบาลตำบลช่องแมว

(นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง)

 
 

 นางสาวขนิษฐา  แก้วภูมิแห่ 

รองปลัดเทศบาลตำบลช่องแมว

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

 

 

สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและ สิ่งเเวดล้อม กองสวัสดิการสังคม

พันจ่าเอกสรศักดิ์ พัดพิมาย

     หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

      (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)          

 

นางสาวเพ็ญนภา  วงค์นางรอง

    ผู้อำนวยการกองคลัง

         (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)           

 

  นายบุญมา   ศรีนวกะตระกูล

      ปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายจักรวุฒิ  ขาวสุข

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางวาทินี  กาสีใจ

 นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

   รักษาราชการแทน

     ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข             เเละสิ่งเเวดล้อม 

 นายสมคิด  มาตรา  

     ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)     

 

จ่าเอกวินัย ขอพิมาย

หัวหน้าฝ่ายป้องกันเเละรักษา    ความสงบ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสิรินาถ เดียขุนทด

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

นายอนุลักษณ์  โคจร

นายช่างโยธา ชำนาญงาน 

 นางพันนิภา  ฤทธิ์ไธสง

ครู คศ. 1

 

นางวาทินี  กาสีใจ

 นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

         
     จ่าเอกอนันตสิทธิ์ จงห่อกลาง       นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 

 

 

นายนิวารัตน์  ฤทธิ์ไธสง

นายช่างโยธา ชำนาญงาน 

     
         

 จ่าเอกสายัณห์  ป้อมกลาง

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

         

         
จ่าเอกประพันธ์ นิลวรรณ์
เจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
         
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005946