ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องแมว

     
           

 นายบุญเพ็ง  ติคำรัมย์  

ประธานสภาเทศบาลตำบล

ช่องแมว

 นางจันทร์ที  ทดไกร

รองประธานสภาเทศบาลตำบล

ช่องแมว

 นายยุทธชัย  โพธิ์มะฮาด

เลขานุการสภาเทศมนตรีตำบล

ช่องแมว

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องแมว เขต 1

   
นางติ๋ม  ลาน้ำเที่ยง นายณรงค์ฤทธิ์  จันทรวิจิตร   นายบุญเพ็ง  ติคำรัมย์  นายธรรมคุณ  คุณธรรม นายบุญชู  ยอดมงคล 

นายศิลธรรม  เรียงแก้ว  

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องแมว เขต 2

นางจันทร์ที  ทดไกร นางสุวรรณ์  มานะไพร นางรุ่งอรุณ  ประพันธ์พงษ์ นายสมพงษ์  ปุเรตัง  นางบัวไข  จันทร์ถา นายสันติสุข  เลิศนา  
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.010400