ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแมว

          เทศบาลตำบลช่องแมวได้กำหนดวิสัยทัศน์  (Vision)  เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนาคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  เทศบาลตำบลช่องแมวเป็นหน่วยงานขนาดกลางที่มีประชากรส่วนอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีมีประเพณีประจำถิ่นที่เชิดชูได้ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลักโดยใช้แนวทางการเกษตรอินทรีย์ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์    ดังนี้ 

 

“คมนาคมสะดวกสบาย  การศึกษาก้าวไกล  อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

    ดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”               

                                           

พันธกิจ  (Mission)

  ๑. การบริหารจัดการในองค์กรใช้หลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของประชาชน

  ๒. ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน

  ๓. ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

  ๔. ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของชุมชน

  ๕. ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจารีตประเพณี  วัฒนธรรมพื้นบ้านรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว

  ๖. พัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน

 

 


 

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.019473